Warunki korzystania
Dziękujemy za odwiedzenie naszej witryny. Korzystanie z usługi Global Virtual Opportunities jest możliwe wyłącznie na warunkach przedstawionych poniżej.

UŻYTKOWNIKIEM NASZEJ WITRYNY NIE MOŻE BYĆ OSOBA, KTÓRA NIE AKCEPTUJE JAKIEGOLWIEK Z WARUNKÓW KORZYSTANIA. OSOBY NIEPEŁNOLETNIE

Nie świadczymy usług, ani też nie sprzedajemy produktów osobom niepełnoletnim. Użytkownik, który ma mniej niż 18 lat może korzystać z naszej witryny tylko za zgodą i pod nadzorem swojego rodzica bądź opiekuna prawnego. Osoby niepełnoletnie nie powinny podawać swoich danych osobowych naszej firmie, ani też innym użytkownikom naszej witryny.

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

Polityka ochrony prywatności stanowi część niniejszych warunków korzystania z witryny i podlega tym postanowieniom. Tekst ww. polityki jest dostępny na stronach Global Virtual Opportunties.

POLITYKA OCHRONY PRZED SPAMEM

Polityka ochrony przed spamem stanowi część niniejszych warunków korzystania z witryny i podlega tym postanowieniom. Tekst ww. polityki jest dostępny na stronach Global Virtual Opportunties.

POLITYKA UJAWNIANIA INFORMACJI O WYNAGRODZENIU DLA OPERATORA WITRYNY (COMPENSATION DISCLOSURE POLICY)

Polityka Ujawniania Informacji o Wynagrodzeniu dla Operatora Witryny Global Virtual Opportunites stanowi część niniejszych warunków korzystania z witryny i podlega tym postanowieniom (jeśli taka polityka istnieje).

ZMIANA I ANULOWANIE WARUNKÓW KORZYSTANIA

Niniejsze warunki mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany wchodzą w życie ze skutkiem natychmiastowym – stosowną informację zamieszczamy na stronie głównej naszej witryny, w części dot. historii zmian. Użytkownik, który nie akceptuje zmodyfikowanych warunków powinien zaprzestać korzystania z naszej witryny.

Warunki korzystania mogą zostać anulowane z dowolnej przyczyny i w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. W razie wątpliwości użytkownik zawsze powinien zapoznać się z aktualnymi warunkami przed skorzystaniem z naszej witryny. Wszystkie pytania lub uwagi należy kierować na adres: legal[at]gvocorp.com, ze wskazaniem przyczyny takiego zgłoszenia.

STATUS LICENCJOBIORCY

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że korzysta z naszej witryny na mocy ograniczonej, niewyłącznej i odwoływalnej licencji, która nie podlega cesji na strony trzecie. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania tej licencji oraz dostępu do naszej witryny, w dowolnym momencie i według swobodnego uznania, bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika.

TYTUŁ WŁASNOŚCI DO PUBLIKOWANYCH TREŚCI

Wszelkie treści publikowane na naszej witrynie należą do nas lub do naszych dostawców treści. W imieniu własnym i naszych dostawców treści oświadczamy, że posiadamy wszystkie prawa do tych treści, w tym prawa własności intelektualnej, a użytkownicy witryny nie mogą naruszać tych praw. Podejmiemy wszystkie dostępne kroki prawne przeciwko osobom, które podejmą próbę kradzieży naszej własności.

Użytkownik nie może kopiować treści z naszej witryny bez naszej zgody. Wnioski o zgodę na wykorzystanie treści zamieszczonych na naszej witrynie należy przesyłać e-mailem na adres: legal[at]gvocorp.com.

Jeśli treści opublikowane na naszej witrynie naruszają prawa własności intelektualnej użytkownika, należy nas o tym poinformować na piśmie, pocztą elektroniczną (na adres: legal[at]gvocorp.com), lub też zwykłą (adres podany poniżej). W piśmie należy szczegółowo opisać domniemane naruszenie oraz materialną i prawną podstawę roszczenia dot. tytułu własności.

WYŁĄCZENIE I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Informacje na witrynie są zamieszczane zgodnie z zasadą "AS IS" (tak, jak jest) oraz "IS AVAILABLE" (tak, jak jest dostępne). Użytkownik korzysta z naszej witryny wyłącznie na swoje własne ryzyko. Nie udzielamy żadnych gwarancji, a w szczególności gwarancji wyraźnej, rękojmi, ani też jakiejkolwiek dorozumianej gwarancji w zakresie wartości handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszania praw. Nie gwarantujemy, że nasza witryna będzie zawsze dostępna w sposób nieprzerwany, wolna od błędów i spełniająca wymagania użytkownika; ani też, że wszelkie usterki na witrynie będą usuwane. Informacje zamieszczone na naszej witrynie nie muszą być wiarygodne i nie powinny być traktowane jako specjalistyczne porady udzielane przez nas. Nie gwarantujemy, że jakiekolwiek z publikowanych informacji są poprawne lub kompletne i nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek strat wynikających z korzystania tych informacji.

Niektóre jurysdykcje nie dopuszczają ograniczenia odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi – zgodnie z tym, niektóre z powyższych postanowień mogą nie mieć zastosowania wobec użytkownika.. Zaprzestanie korzystania ze witryny stanowi jedyny i wyłączny środek zadośćuczynienia dla użytkownika. W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu jakikolwiek strat lub szkód bezpośrednich, pośrednich, ubocznych, wynikowych (w tym: utraty możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, utraconych zysków, strat z tytułu postępowań prawnych itd.), szczególnych, odszkodowań retorsyjnych, lub innych strat i szkód, zgłaszanych na mocy jakichkolwiek przepisów prawnych, wynikających z lub też w jakikolwiek sposób związanych z naszą witryną, korzystaniem z naszej witryny lub z treściami na niej zamieszczonymi, nawet jeśli zostaliśmy poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód lub strat.

Nasza całkowita odpowiedzialność z tytułu wszelkich roszczeń wynikających z lub związanych z naszą witryną nie przekroczy kwoty stu ($100) dolarów – kwota ta będzie zastępować wszystkie inne środki zadośćuczynienia dla użytkownika, należne od nas lub podmiotów z nami zrzeszonych. Wszystkie takie roszczenia będą rozstrzygane poufnie w drodze arbitrażu, na warunkach opisanych poniżej.

TREŚCI O CHARAKTERZE OBSCENICZNYM I OBRAŹLIWYM

Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne treści o charakterze obscenicznym lub obraźliwym, które użytkownik otrzymuje, lub do których ma wgląd podczas korzystania z naszej witryny. Niemniej, w przypadku otrzymania takich treści lub ich wyświetlenia się na naszej witrynie, użytkownik powinien zgłosić ten fakt na adres: legal[at]gvocorp.com. Zastrzegamy sobie prawo do monitorowania i badania treści publikowanych na naszej witrynie, a także do usuwania z niej materiałów o charakterze obscenicznym lub obraźliwym.

ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

PRAWO WŁAŚCIWE I ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Podczas korzystania z naszej witryny użytkownik ma obowiązek przestrzegać wszystkich praw mających zastosowanie.

Niniejsze warunki podlegają prawom stanu Teksas (USA), bez względu na konflikt z innymi przepisami prawnymi.

Wszystkie spory między użytkownikiem a nami, z wyjątkiem wnoszonych przez użytkownika roszczeń o naruszenie praw własności intelektualnej, będą rozstrzygane wyłącznie w drodze poufnej i wiążącej procedury arbitrażowej, zgodnie z zasadami arbitrażu handlowego przyjętymi przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe (Amercian Arbitration Association). Wszystkie roszczenia są rozpatrywane indywidualnie i nie mogą być łączone w ramach pojedynczego roszczenia lub sporu (controversy) zgłaszanego przez inną osobę. Wszystkie procedury arbitrażowe są prowadzone w Comal, Texas, USA. Każda ze stron pokrywa połowę opłat i kosztów arbitrażowych, a także samodzielnie pokrywa koszt swojej reprezentacji prawnej.

ROZDZIELNOŚĆ POSTANOWIEŃ

Jeśli sąd właściwy miejscowo uzna którykolwiek z niniejszych warunków korzystania za nieważny lub niemożliwy do wyegzekwowania, wtedy postanowienia te zostaną wyłączone lub usunięte z danej klauzuli w takim stopniu, jaki zapewnia, że pozostałe warunki są w pełni wiążące prawnie i możliwe do wyegzekwowania.

INFORMACJE KONTAKTOWE

Wszystkie pytanie i uwagi dotyczące niniejszych warunków korzystania należy przesyłać e-mailem (na adres: notice[at]gvocorp.com) lub też na adres pocztowy podany poniżej, z podaniem przyczyn takiego zgłoszenia.

Global Virtual Opportunities
6701 Guada Coma Drive
Schertz, Texas 78154
USA

CAŁOŚĆ UMOWY

Niniejsze warunki korzystania, w tym polityki włączone do nich przez bezpośrednie odniesienie, stanowią całość ustaleń dotyczących korzystania ze naszej witryny przez użytkownika.